PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier bijhoud. Ik ben dit ook verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomt (WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of de school van uw kind.

Indien dit in het belang is van de behandeling leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens eveneens vast:  godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. seksualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin

– Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik  heb als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik verstrek geen gegevens over uw kind aan derden zonder toestemming van u als ouder(s)/verzorger(s). Als anderen informatie opvragen over uw kind, zal dit vooraf met u besproken worden en ontvangt u een kopie van wat verstuurd is.

Ik handel hierbij volgens de beroepscode van de FVB. Dit betekent dat het beroepsgeheim kan worden doorbroken bij dreigend gevaar of aanhoudende schade. In dat geval wordt voorrang gegeven aan het recht van de cliënt om te worden beschermd tegen iedere vorm van geweld, misbruik en verwaarlozing.

– De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

– De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

– U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb, in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. (ter bescherming van uw privacy wil ik u verzoeken in de kopie uw pasfoto, MRZ( Machine, Readable Zone, strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

– Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld behandeling speltherapie, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult