PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier bijhoud. Ik ben dit ook verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomt (WGBO).

Dit dossier bevat aantekeningen en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of de school van uw kind.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Ik verwerk gegevens die van belang zijn voor de behandeling. Dit kan ook mogelijk gevoelige of bijzondere persoonsgegevens omvatten, zoals gezondheidsgegevens, zaken m.b.t. seksualiteit, godsdienst of levensovertuiging, mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

 

Delen met anderen

Ik  heb als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik verstrek geen gegevens over uw kind aan derden zonder toestemming van u als ouder/verzorger.

Als anderen informatie opvragen over uw kind, zal dit vooraf met u besproken worden en ontvangt u een kopie van wat verstuurd is.

Ik handel hierbij volgens de beroepscode van de FVB. Dit betekent dat het beroepsgeheim kan worden doorbroken bij dreigend gevaar of aanhoudende schade. In dat geval wordt voorrang gegeven aan het recht van de cliënt om te worden beschermd tegen iedere vorm van geweld, misbruik en verwaarlozing.

 

Waarom ik gegevens nodig heb

– De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u

eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Alleen de officiele verslagen (met u gedeeld) zijn onderdeel van het dossier. Mijn aantekeningen vallen daar niet onder.

De debiteuren- en crediteurenadministratie wordt 7 jaar bewaard.

 

Gegevens inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren.  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf, of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren, voordat ik dit verzoek uitvoer.

 

Beveiliging

Ik voldoe aan de eisen zoals die zijn gesteld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • mocht er een datalek optreden, ik hiervan binnen 72 uur een melding maak bij de Autoriteit persoonsgegevens. Daarnaast zal ik ook u hiervan op de hoogte stellen.